Finanšu rādītāji


Finanšu rādītāji H1, EUR
2022
2021
2020
Finanšu rādītāji H1, EUR
Ieņēmumi
2022
11 660 109
2021
10 024 960
2020
10 860 624
Finanšu rādītāji H1, EUR
Modificētā EBITDA
2022
(835 167)
2021
(870 274)
2020
1 576 156
Finanšu rādītāji H1, EUR
Peļņa pirms nodokļiem
2022
(1 915 719)
2021
(1 974 537)
2020
(253 535)
Finanšu rādītāji H1, EUR
Pamatdarbības naudas plūsma
2022
4 447 387
2021
1 628 522
2020
1 815 849
Finanšu rādītāji H1, EUR
Aktīvi
2022
155 097 760
2021
170 042 012
2020
180 089 976
Finanšu rādītāji H1, EUR
t.sk. ieguldījuma īpašumi
2022
114 003 397
2021
106 955 184
2020
96 685 958
Finanšu rādītāji H1, EUR
t.sk. apgrozāmie līdzekļi
2022
24 119 452
2021
44 488 504
2020
62 362 841
Finanšu rādītāji H1, EUR
Saistības
2022
20 765 373
2021
33 740 760
2020
36 719 033
Finanšu rādītāji H1, EUR
t.sk. īstermiņa saistības
2022
16 506 889
2021
30 228 050
2020
22 971 619
Finanšu koeficienti*, %
2022
2021
2020
Finanšu koeficienti*, %
Modificētās EBITDA rentabilitāte
2022
-19.91
2021
-7.84
2020
14.42
Finanšu koeficienti*, %
Neto peļņas rentabilitāte
2022
-30.44
2021
-14.02
2020
31.65
Finanšu koeficienti*, %
Pašu kapitāla ienesīgums
2022
-5.12
2021
-2.49
2020
4.88
Finanšu koeficienti*, %
Aktīvu ienesīgums
2022
-4.35
2021
-1.99
2020
3.51
Finanšu koeficienti*, %
Kopējās likviditātes rādītājs, koef.
2022
1.46
2021
1.47
2020
2.71
Darbības rādītāji*
2022
2021
2020
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu skaits, gab.
2022
44
2021
44
2020
45
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība, EUR
2022
114 003 397
2021
106 955 184
2020
96 685 958
Darbības rādītāji*
Iznomājamā platība, m2
2022
75 607
2021
75 607
2020
52 809
Darbības rādītāji*
Līgumos noteiktā gada nomas maksa, EUR
2022
3 626 665
2021
2 165 731
2020
1 027 716
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu ienesīgums pēc tirgus vērtības, %
2022
3.2
2021
2.0
2020
1.1

* Rādītāju un koeficientu atšifrējums:

Modificētā EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta

Modificētās EBITDA rentabilitāte = Modificētā EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Neto peļņas rentabilitāte = Neto peļņa (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Pašu kapitāla ienesīgums (ROE) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Aktīvu ienesīgums (ROA) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi pārskata perioda beigās / īstermiņa saistības pārskata perioda beigās

Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība - gada pārskatos uzrādītie ikgadēja vērtējuma rezultāti

Līgumos noteiktā gada nomas maksa - ieguldījuma īpašumu nomas līgumos noteiktā mēneša nomas maksa reizināta  ar 12 mēnešiem

Ieguldījuma īpašuma ienesīgums pēc tirgus vērtības - līgumos noteiktā gada nomas maksa / ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība pārskata perioda beigās