Pillar Capital, AS 2020. gada finanšu pārskatu revīziju veiks SIA “Nexia Audit Advice”

Pillar Capital, AS (Sabiedrība) noslēgusi līgumu ar SIA “Nexia Audit Advice” (reģistrācijas Nr. 40003858822) par Sabiedrības atsevišķā un koncerna konsolidētā 2020. gada finanšu pārskata revīziju.

Revidēts sabiedrības koncerna konsolidētais un atsevišķais pārskats par 2020. gadu tiks publicēts laika posmā no 26.04.2021 līdz 30.04.2021.